2-4-2خرده فرهنگ57
2-4-3 فرهنگ ملی57
2-4-4 فرهنگ قومی57
2-4-5هویت فرهنگی58
2-4-6حافظه فرهنگی58
2-4-7فرهنگ نمادی58
2-4-8سرمایه فرهنگی59
2-4-9 هژمونی فرهنگی / فرادستی59
2-5اقتصاد60
2-6 تبلیغات61
2-6-1 تبلیغات درصنایع دستی ایران62
2-7 قیمتگذاری63
2-7-1 قیمتگذاری صحیح در تولیدات صنایع دستی ایران64
2-8بستهبندی66
2-8-1شاخصهای بستهبندی محصولات صنایع دستی68
2-8-2 چالشهای بستهبندی صنایع دستی68
2- 10 برند69
2-10-1 نام برند71
2-10-2 عناصربرند71
2-10-3چالشهای برندسازی در ایران72
2-10-4مفهوم برند ملی72
2-11تعریف مینا در لغتنامه دهخدا73
2-11-1 مینا و میناکاری73
2-11-2هنر میناکاری ایران قبل از اسلام75
2-11-3هنر مینا کاری ایران بعد از اسلام77
2-12 استانداردسازی85
2-13تاثیر کالاهای چین بر صنایع دستی85
فصل سوم
(روش شناسی)
مقدمه89
3-1 روش شناسی پژوهش90
3-2 جامعه نمونه وروش تعیین حجم نمونه90
3-3 متغیرهای پژوهش93
3-3-1 انواع متغیر93
3-4 نحوه تهیه پرسشنامه93
3-4-1 پرسشهای باز و بسته93
3-4-2 تنظیم پرسشنامه94
3-4-3اعتبار سنجی پرسشنامه95
3-4-4قابلیت اعتماد(پایایی)ابزار اندازه گیری93
3-5 روایی(اعتبار)پرسشنامه94
3-5-1 ابزاراندازهگیری95
3-5-2 اعتبارمحتوا109
3-5-3 اعتبارملاکی110
3-5-4 اعتبارسازه111

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-5-5 اعتبارعاملی112
3-6 آزمون فریدمن98
3-7 آزمون من ویتنی ویلکاکسون98
3-8 آمار استنباطی و توصیفی99
3-9 آزمون آماری و تخمین آماری100
3-10 آزمونهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک101
3-10-1 خلاصه آزمونهای پارامتریک101
3-10-2 خلاصه آزمونهای ناپارامتریک101
فصل چهارم
یافته های تحقیق و مطالعات آماری
4-1مقدمه104
4-2 تجزیه وتحلیل توصیفی داده‌های نمونه105
4-2-1 بررسی گروه شغلی افراد پاسخ دهنده106
4-2-2 بررسی توصیفی جنسیت افراد پاسخ دهنده107
4-2-3 بررسی و ضعیت سنی افراد پاسخ دهنده108
4-2-4 بررسی توصیفی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده109
4-2-5 بررسی توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیتهای هنری110
4-3 نتایج استنباطی دادهها111
4-3-1 بررسی فرضیههای تحقیق112
4-3-2 بررسی فرضیه دوم115
4-3-2-1 بررسی فرضیه دوم اصلی115
4-3-2-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه دوم119
4-3-2-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم122
4-3-2-4 رتبهبندی فرضیههای فرعی معنیدار فرضیه دوم125
4-3-3 بررسی فرضیه سوم127
4-3-2-1 بررسی فرضیه سوم اصلی127
4-3-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه سوم130
4-3-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم133
4-3-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم136
4-3-3-5 بررسی فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم139
4-3-3-6 بررسی فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم142
4-3-3-7 بررسی فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم145
4-3-3-8 بررسی فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم148
4-3-3-9 بررسی فرضیه فرعیه هشتم فرضیه سوم151
4-3-3-10- رتبه بندی فرضیههای فرعی معنیدار فرضیه سوم154
4-4- رتبه بندی آماری158
فصل پنجم
تحلیل و استنتاج
5-1جایگاه مینای نقاشی162
5-2قیمت مینا162
5-3طرح و نقش مینا164
5-3-1تأثیر طراحی خلاقانه در مینای نقاشی165
5-4 بسته بندی مناسب167
5-4-1شاخصهای بستهبندی محصولات صنایع دستی169
5-4-2چالشهای بستهبندی صنایع دستی170
5-4-3راهکارهایی برای طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی170
5-4-4ایجاد بستهبندی برای تولیدات صنایع دستی171
5-5 تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود.172
5-5-1تجربیات جهانی برندسازی ملی173
5- 6استانداردسازی راه ورود صنایع دستی به بازارهای جهانی174
5-7 به رسمیت شناختن پتانسیل گردشگری17
5-8 بازاریابی و ایجاد علاقه در مصرف کننده178
5-9 حضور مؤثر رقیبان در ارائه کیفیت بهتر178
5-10حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات180
5-11ناشناخته بودن صنایع دستی در ایران و بازارهای جهانی182
5-12مزایای پیاده سازی برند در صنایع دستی182
5-13نتیجه گیری183
منابع
فهرست جداول
جدول4- 1 آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده از نظر گروه شغلی105
جدول4- 2 آمار توصیفی جنسیت افراد پاسخ دهنده106
جدول4- 3 آمار توصیفی وضعیت سنی افراد پاسخ دهنده107
جدول4- 4 آمار توصیفی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده108
جدول4- 5 آمار توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری109
جدول4- 6 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی افراد در مورد فرضیه اول111
جدول4- 7 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه اول تحقیق113
جدول 4-8 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه اول تحقیق114
جدول4- 9 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه دوم115
جدول4- 10 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه دوم تحقیق116
جدول 4-11 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه دوم تحقیق117
جدول4- 12 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول …118
جدول4- 13 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی اول فرضیه دوم120
جدول 4-14 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی اول فرضیه دوم تحقیق121
جدول4- 15 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم …122
جدول4- 16 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم123
جدول 4-17 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم تحقیق124
جدول4- 18 میانگین رتبه ها و شماره اولویت فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم125
جدول4- 19 نتایج آزمون فریدمن فرضیه های معنی دار تحقیق در حالت کلی125
جدول4- 20 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه سوم126
جدول4- 21 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه سوم تحقیق128
جدول 4-22 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه سوم تحقیق129
جدول4- 23 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول …130
جدول4- 24 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی اول فرضیه سوم131
جدول 4-25 نتایج آزمون tتک گروهی برای فرضیه فرعی اول فرضیه سوم تحقیق132
جدول4- 26 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم …133
جدول4- 27 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم134
جدول 4-28 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم تحقیق135
جدول4- 29 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی سوم …137
جدول4- 30 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم138
جدول 4-31 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم تحقیق139
جدول4- 32 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی چهارم …140
جدول4- 33 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم141
جدول 4-34 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم تحقیق142
جدول4- 35 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی پنجم …143
جدول4- 36 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم144
جدول 4-37 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم تحقیق145
جدول4- 38 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی ششم …146
جدول4- 39 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم147
جدول 4-40 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم تحقیق148
جدول4- 41 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی هفتم …149
جدول4- 42 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم150
جدول 4-43 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم تحقیق151
جدول4- 44 آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی هشتم …152
جدول4- 45 آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی هشتم فرضیه سوم153
جدول 4-47 نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی هشتم فرضیه سوم تحقیق153
جدول4- 48 میانگین رتبه ها و شماره اولویت فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه سوم154
جدول4- 49 نتایج آزمون فریدمن فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه سوم تحقیق155
جدول4- 50 میانگین رتبه ها و شماره اولویت فرضیه های اصلی معنی دار تحقیق156
جدول4- 51 نتایج آزمون فریدمن فرضیه های اصلی معنی دار تحقیق157
فهرست نمودار میله ای

نمودار میله ای 4- 1 توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر گروه شغلی105
نمودار میله ای 4- 2 توزیع فراوانی جنسیت افراد پاسخ دهنده106
نمودار میله ای 4- 3 توزیع فراوانی وضعیت سنی افراد پاسخ دهنده107
نمودار میله ای 4- 4 توزیع فراوانی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده108
نمودار میله ای 4- 5 توزیع فراوانی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری109
نمودار میله ای 4- 6 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه اول112
نمودار میله ای 4- 7 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه دوم114
نمودار میله ای 4- 8 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه دوم115
نمودار میله ای 4- 9 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم……..122
نمودار میله ای 4- 10 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه سوم………………………………………127
نمودار میله ای 4 -11 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه سوم..130
نمودار میله ای 4 -12 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم .…133
نمودار میله ای 4 -13 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم..136
نمودار میله ای 4 -14 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم…….140
نمودار میله ای 4 -15 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه پنجم فرضیه سوم…………………143
نمودار میله ای 4 -16 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم…….146
نمودار میله ای 4 -17 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم… …..149
نمودار میله ای 4 -18 حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی هشتم فرضیه سوم…….152

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 بیان مسئله ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع
جهان مادیگرای معاصر که همه چیز را با معیارهای کمّی و غالبا مادی و اقتصادی میسنجد، در برخی نقاط جهان تا جایی پیشرفتهاست که نه تنها آثار و نتایج و فواید فعالیتهای بشری را اینگونه ارزیابی میکند، بلکه پا را فراتر نهاده و به بازده ی فوری و بالبداهه آن اصرار میورزد. یکی از مقولاتی که به صورتهای مختلف به اسارت سرمایه درآمده است، زمینههای مختلف هنری میباشد که کم و بیش (چه از نظر هنرمند، چه از نظر مواد اولیه مورد نیاز او و چه از نظر آحاد جامعه به عنوان مخاطبان هنر) تحت تأثیر نیاز موازین اقتصاد رایج جامعه قرار گرفته اند. برای ایجاد این ارتباط و یا بهتر بگوییم برای توجیه این سلطه، جنبههای اقتصادی آن مطرح میشود. وضعیت حاضر را شاید لزوم خود کفایی هنر و توسعه هنر به سرمایه بتوان از ثمرات دوران مدرن شمرد که همانند گذشته لزومی به عجین بودن زندگی و فعالیتهای انسان با هنر نمیبیند و هنر را مقولهای منتزع از زندگی جدید قلمداد میکند که خلق و ایجا ش به عدهای خاص محدود است که البته هزینههایی دارند و لذا مصرفکنندگان آثار هنری باید این هزینه را بپردازند.
اقتصاد هنر در ایران، به ابعاد مختلف جریانات موازی با هنر می‌پردازد. وضعیت اقتصادی هنرهای صناعی ایران در منطقه خاورمیانه، حضور ایران در بازارهای معتبر خارجی، نقش حراج‌های داخلی بر جریان اقتصادی هنر، وضعیت هنر و نوع اقتصادی شدن آن، ضرورت این کاوش است.
مینا کاری در ایران از دیرباز جزو هنرهای فلزی غنی ما ایرانیان بوده‌است، ولی به علل مختلف در دوره‌های گوناگون وضعیت متفاوتی‌ پیدا کرده است. امروزه افراد انگشت‌شماری در این زمینه به فعالیت‌ مشغول‌اند و روزبه‌روز از تعداد آنها کاسته می‌شود، چرا که سختی کار و نبود درآمد کافی، صبر و تحمل مشقات، اشتیاق به این هنر را از آنها گرفته و وادار به ترک کار یا کم‌کاری‌شان کرده است و ولی در میان آنها، افرادی‌ هم هستند که با عشق به کار، به تلاش بی‌وقفه‌شان ادامه می‌دهند. این شرایط، ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن خواهد ساخت. در این پژوهش، علاوه بر مطالعه جایگاه این هنر و مطالعه علل رکود و تبیین نیازهای کنونی‌ جهت رشد و ارتقای اقتصادی هر چه بیشتر درخصوص عرضه مینا که شامل تولید و فروش است به مطالعه عواملی چون تبلیغات، بستهبندی، برندسازی، استانداردسازی، … پرداخته خواهد شد.
در شاخه تقاضا و خرید نیز به مؤلفههایی که موجب بالا بردن علاقه خریدارن این آثار میگردد، خواهیم پرداخت و عناصر و ویژگیهایی چون رنگ، نقش، ترکیببندی، حضور طرحهای اصیل، ابتکارات و نوآوریهایی که حضورشان در اثر به جذب مخاطب میانجامد را، واکاوی خواهیم نمود.
سعی برآن داریم تا رابطه اقتصاد هنر را با آثار هنری مینای نقاشی که یکی از شناختهترین و رایجترین محصولات صنایع دستی است، مورد مطالعه قرار دهیم و به مطالعه مؤلفههای هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی بپردازیم.
1-2 پرسشهای پژوهش
آنچه در این پژوهش موردسوال وکنکاش قرار خواهد گرفت آن است که:
1- جایگاه فعلی مینای نقاشی در مقایسه با دیگر محصولات فلزی به لحاظ فروش و عرضه چگونه است؟
2- موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی صنایع دستی (مینای نقاشی) در بازار تهران چیست؟
3- چه راهکارهایی را میتوان برای ارتقاء کیفیت تولید و بهبود عرضه محصولات مینای نقاشی در بازار تهران پیشنهاد کرد؟
بدون شک یکی از افتخارات هر ملت و کشوری، صنایع بومی و دستی آن کشور است. چرا که این صنعت و به عبارتی این هنر ـ صنعت بیبدیل و بیرقیب حاصل ذوق و هنر، سلیقه، ابتکار و خلاقیت هنرمندان و صنعتگران عزیزی است که صبورانه آداب، سنن و رسوم و در یک کلام پیام فرهنگی نسلها را در محصولات تولیدیشان متجلی کرده و از آن پاسداری مینماید.
با استناد به ویژگیهای ارزندهای که در این گونه صنایع موجودند از قبیل ( ملی بودن، غیر وابسته بودن، قابلیت ایجاد و توسعه در کلیه مناطق شهری، روستایی و عشایری، عدم نیاز به کارشناسان خارجی، دسترسی آسان به مواد اولیه وابزار کار مختصر و ارزان، ارزش افزوده بالا، عدم نیاز به سرمایهگذاری زیاد، بسترساز صنعت گردشگری، عدم آثار مخرب زیست محیطی، ایجاد درآمد مکمل، قدرت اشتغالزایی و …) زمینه رشد و اعتلای اقتصادی این صنعت را میتوان توسعه داد.
در سیر تحول تاریخی و تحولات فنی و تغییر و روش تولید صنایع و حرفههای دستی و مینای نقاشی، ظهور انقلاب صنعتی بزرگترین رویداد محسوب میشود، زیرا به یکباره تولیدات دچار تحول و دگرگونی عظیمی گردید. دراین پژوهش، تغییراتی که به واسطه تکنولوژی صورت گرفته است و بر تولید و عرضه محصولات مینای نقاشی نقش داشته است، مطالعه خواهیم نمود.
برندسازی،استاندارد سازی، حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی حوزه مینای نقاشی، حضور رقیبان توانا، توریست، بر ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات و نتایج اقتصادی مینای نقاشی تاثیرگذار است که در پاسخ به سوالات میباشد مطالعه میگردد.
همچنین قرار گرفتن خیابان ویلا به عنوان مهمترین بخش در حوزه توزیع، عرضه وتقاضا و موقعیت جغرافیایی این مکان در پایتخت ایران در نظر خواهیم داشت.

1-3 فرضیههای پژوهش
1-3 -1جایگاه فعلی مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران چیست؟
فرضیه :
1. خریداران ، مینای نقاشی را بیش از سایر صنایع دستی فلزی(قلمزنی،فیروزهکوبی،ملیله و…) می خرند.
2. حضورمحصولات چینی موجب کاهش میزان خرید و تقاضای مینای نقاشی می شود.
3. مینای نقاشی به عنوان کالایی با ارزش افزوده شناخته می شود.
4. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی رامی شناسند و در مورد آن اطلاع دارند.
5. خریدارن صنایع دستی خارجی (توریست)، مینای نقاشی رامی شناسند و در مورد آن اطلاع دارند.
6. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی را بیشتر به دلیل کاربردی و مصرفی بودن آن
می خرند.
7. خریدارن صنایع دستی، مینای نقاشی را به دلیل کیفیتش( به نسبت سایر صنایع دستی فلزی) بیشترمی خرند.
1-3-2موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران چیست؟
فرضیه: رنگ، طرح و نقش مینا از ویژگیهای رونق اقتصادی مینای نقاشی است.
1. تولید کنندگان در مورد ایجاد طرحهای نو وخلاق ریسک پذیری دارند
2. طرح های جدید مینای نقاشی دارای استقبال کمی است.
3. طرح های مینای نقاشی مطابق با سلایق مشتریان است.
4. طرح های مینای نقاشی مطابق با سلایق مشتریان در حال تغییر است.
5. طرح های مینای نقاشی فاقد نوآوری است.
فرضیه: قیمت مناسب مینا از ویژگیهای رونق اقتصادی مینای نقاشی است.
1-3-3چه راهکارهایی را می توان برای ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات مینای نقاشی توصیه کرد؟
فرضیه: برندسازی، استاندارد سازی، حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی حوزه مینای نقاشی، حضور رقیبان توانا، ساخت کوره و رنگ در ایران، توریست، بر ارتقا کیفیت تولید و بهبود محصولات و نتایج اقتصادی مینای نقاشی تاثیرگذار است.
1. برند سازی در بخش مینای نقاشی بالا بردن کیفیت را درپی خواهد داشت.
2. استاندارد سازی مینای نقاشی ، حضور و عرضه در بازار های جهانی را در پی خواهد داشت.
3. حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
4. حضور کارشناسان و صاحبان نظر در صنایع دستی مینای نقاشی افزایش تولید را در پی خواهد داشت.
5. حضور کارشناسان و صاحبان نظر دراقتصاد صنایع دستی مینای نقاشی ثبات قیمت را در پی خواهد داشت.
6. حضور رقیبان توانا در عرصه تولید در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
7. حضور رقیبان توانا در عرصه فروش در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را در پی خواهد داشت.
8. حضور رقیبان توانا در عرصه تولیدات در صنایع دستی مینای نقاشی افزایش فروش را درپی خواهد داشت.
9. وجود تعامل میان رقیبان توانا در عرصه فروش در صنایع دستی مینای نقاشی کیفیت را بالا خواهد برد.
10. وجود تعامل میان رقیبان توانا در عرصه فروش در صنایع دستی مینای نقاشی میزان فروش را بالا خواهد برد.
11. ساخت رنگ صنایع دستی مینای نقاشی در ایران با کیفیتی همانند محصولات خارجی موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد بود.
12. ساخت رنگ بوم مینای نقاشی در ایران با کیفیتی همانند به رنگهای خارجی موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد بود.
13. ساخت کوره هایی با تکنولوژی امروز ، کیفیت را بالا خواهد برد.
14. برای خریدارن صنایع دستی، بسته بندی مینای نقاشی اهمیت دارد.
15. در فروش صنایع دستی، بسته بندی اهمیت دارد.
16. بسته بندی مناسب و زیبا در فروش اثر موثر است.
17. بازاریابی مناسب در فروش اثر موثر است.
18. مسائل و شگردهای بازاریابی کار آمد در فروش و تولید اثر موثر است.
19. حضورصاحبان فن و نظردرخصوص بازاریابی در روند افزایش بازدهی اقتصادی موثر است.
20. حضور خریداران خارجی(توریست) برفروش آثار صنایع دستی مینای نقاشی موثر است.
21. هنر فروش و داشتن اطلاعات کافی در مورد اثر هنری در ارتقا فروش موثر است.

1-4پیشینهی تحقیق
از آنجا که رویکرد پژوهش حاضر شناخت مؤلفههای هنری تاثیرگذار بررونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران است.در مقالات، رسالات یا کتب، با هدف فوق، پژوهشی صورت نگرفته است. اما در زمینه صنایعدستی و توسعه فعالیتهای بخش فرهنگی و اقتصادی صنایعدستی، مقالات و رسالت متعددی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.
1-در نشریه گلجام، بهار و تابستان 1386، شماره 7-6، صفحه 155 تا صفحه 171. که توسط عبدالحمید حاجی پور شوشتری تحت عنوان مهر اصالت یونسکو برای صنایع دستی نوشته شده است، صنایعدستی به طور اخص مورد نظر قرارگرفته شده است و به برشمردن شاخصههای موثر در رشد و حفاظت صنایع دستی در جهان میپردازد.

یکی از برنامههای بهبود بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات است و کیفیت بالاتر، شرط لازم وکافی برای ارتقای بهرهوری محسوب می شود. همان گونه که فعالیتهای اقتصادی پیوسته در حال توسعه است، انتظارات و نیازمندیهای مشتریان نیزدر حال دگرگونی است. افراد همواره خواهان کیفیت بهتر هستند. امروزه اداره یک فعالیت اقتصادی، بیشتر به مسابقه کیفیت شباهت دارد و تسامح در کیفیت، به منزله نفی در بقا و تداوم فعالیتهای اقتصادی است. از سوی دیگر صنایع دستی به عنوان بخشی مهم وتاثیرگذار در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی نقش مهم و ارزنده ای در توسعه اقتصادی و فعالیتهای فقر زدایی کشورها (به ویژه جهان سوم )ایفا می کند. مهر اصالت یونسکو در خصوص صنایع دستی که در صورت احراز شرایطی چون اصالت، هویت ملی، ابداع و نوآوری، رعایت جنبههای کاربردی و مسائل زیست محیطی و قوانین کار و حقوق مالکیت معنوی و نیز داشتن بازار مقصد و در نهایت ارتقای کیفیت و بسط و توسعه صنایع دستی ، اعطا گردیده و در راستای صیانت از کیان فرهنگی و هنری ملتها است امری مهم و ممدوح و شایسته توجه و تاکید دست اندر کاران است.
مهر اصالت یونسکو که توسط دفتر بانکوک و با همکاری انجمن توسعه و ترویج صنایع دستی در سال 2001در آسیا تاسیس شد، در سال 2004به بخشهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی و از سال 2006 به شرق آسیا، آفریقا و آمریکا تسری یافت. این برنامه اهدافی چون تداوم و تقویت دانش سنتی و مهارتهای هنری رادر نهایت به حفظ و صیانت از تنوع فرهنگی ملتها (مناطق مختلف)منتج میشود، تعقیب می کند. ایران در اولین سال مشارکت خود در این برنامه بین اللمللی که در مهر ماه سال1386در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار گردید، شش مهر اصالت دریافت کرد. با توجه به اهمیت فرهنگی، هنری و اقتصادی موضوع، مقاله حاضر تلاشی در جهت معرفی بیشتر و تبیین این مهر محسوب می شود.
نگاه به این پژوهش بدان جهت است که اهمیت و خلاء زیادی که در ارتباط با کمیت کیفیت رقابت و حضور موثر در بازارهای مقصد و بالقوه جهانی وجود دارد و می بایست توجه کافی و وافی به این موضوع مبذول گردد تا از این رهگذر هنرمندان و صنعتگران و دست اندرکاران صنایع دستی بتواند با اخذ مهر اصالت برای مصنوعات تولیدی خود، ضمن بهره گیری از امکانات و تسهیلات مربوط، زمینه حضور و تداوم فعالیت در بازارهای جهانی را فراهم و تقویت نمایند. همچنین حفاظت و ماندگاری از شیوه های سنتی و حرفه ای صنایع دستی از دغدغه های اصلی است که بیتاثیر در رونق اقتصادی نخواهد بود.اهداف این پژوهش که تامین بازار و فرصتهای تجاری است از اهداف مهر اصالت یونسکو نیز میباشد.
2-در نشریه مطالعات جامعه شناختی ایران که توسط محمد رضا مریدی و معصومه تقیزادگان نوشته شده است و با عنوان سیاست گذاری و برنامهریزی اجتماعی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش فرهنگ و ارزیابی طرحهای کلان، رونقبخشی به بازار هنر ایران در دهه 1380 میباشد با سیاست گذاری فرهنگی، اقتصاد هنر، برنامه توسعه هنر ایران آشنا خواهیم شد و مؤلفههای موثر را باز خواهیم شناخت .
در واژگان کلیدی این پژوهش به اقتصاد هنر، سیاست گذاری فرهنگی برمیخوریم و آنچه مسلم است، رابطه میان اقتصاد فرهنگ و تعاملات بین حوزه های تولید (آفرینش) و مصرف کالاهای فرهنگی و هنری، مورد نظر این پژوهش میباشد و وجه اشتراک آن با موضوع شناخت مؤلفههای تاثیرگذار بر رونق اقتصادی در تعادل میان اقتصاد فرهنگ و هنر است. قابل توجه اینکه بررسی سیاستهای دولتی در الگوهای کشورهای سرمایهداری و تبیین و ترویج فرهنگ سهم مصرف کننده بر خرید آثار فرهنگی و هنری از مسائل بسیار مهم در رونق اقتصادی آثار صنایع دستی است که قطعا در پژوهش حاضر برای نیل به اهداف و پاسخ به سوالات نیازمند استفاده از سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی برای توسعه فعالیت اقتصادی و هنری خواهیم بود، نقطه قوت در پژوهش فوق نتایجی است که کاملاً مرتبط با آثار هنری و فرهنگی است. همچنین زیر ساختهای کشور و وضع قوانین مربوط به حوزه تولید و توزیع آثار و زمینهسازی و ایجاد تسهیلات و حمایت از صادرات در بازارهای جهانی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و رفع موانع موجود و معرفی جاذبههای گردشگری در سطح بین الملل و تعیین جایگاه صنایع فرهنگی در توسعه صنعت کشور و تشویق سرمایهگذاری در تاسیسات زیر بنایی و ایجاد موسسههای اعتباری به منظور حمایت از تولید و عرضه آثار و خدمات فرهنگی است. این پژوهش در عرصه فرهنگ به کاوش پرداخته است در حالی که نزدیکی و مشابهت میان فرهنگ و هنر آنچنان است که میتوان نتایج را به هنر تعمیم داد و کالاهای هنری را در مفهوم کششهای اقتصادی بررسی کرد. مقصود از کشش عکسالعمل هنر در مواجهه با متغیرهای موثر بر آن است که مورد پژوهش قرار خواهد گرفت.
اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و مصرف کالاهای فرهنگی و هنری است. این دانش با استفاده از نظام آماری و جمعآوری و پردازش دادهها ، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری کند. همچنین این دانش در اتخاذ شیوههای حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیر دولتی درفعایتهای فرهنگی و افزایش سهم سرمایهگذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالا و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی کمک کننده و هدایت کننده است.
اما بحث ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ تنها به جنبه های اقتصادی مانند تولید، ستانده، اشتغال و عایدی کالاهای فرهنگی مربوط نیست، بلکه به جنبههای اجتماعی مانند تقاضای فرهنگی، دسترسی، انتخاب ذوقی و ترجیح مصرف کننده نیز مربوط است. از این رو در برنامه ریزی اجتماعی و مباحث توسعه فرهنگی باید به طور ویژه ای به تعامل اقتصاد وفرهنگ پرداخت.
در این مقاله به تحلیل و ارزیابی تجربههایی پرداخته خواهد شد که توسعه اقتصادی بخش فرهنگ را دنبال می کنند. در دهه (1380) به خصوص پس از برنامه چهارم توسعه، سیاستهای اقتصادی بخش فرهنگ در قالب طرحها ولایحههای به تصویب دولت، مجلس ودستگاههای فرهنگی رسید، ارزیابی نتایج به دست آمده از اجرای این طرحها مانند طرح آمایش فرهنگی سرزمین، طرح تعاونی فرهنگ، طرح برنامه جامع اشتغال در حوزه فرهنگ، طرح اعطای تسهیلات بانکی به مشاغل فرهنگی، طرح معافیتهای مالیاتی بخش فرهنگ، طرح صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان و کاوش در علل ناکامی و عدم موفقیت برخی از این طرحها مهمترین هدف این مقاله است. در این مقاله با روش تحلیل اسنادی به روند تغییرات ناشی از اجرای این طرحها می پردازیم. در بررسی اسناد و آمارهای موجود، این پرسش مطرح است که: طرحهای مذکورچگونه و چه میزان بر جریان تولید، توزیع، عرضه و تقاضای کالا و محصولات فرهنگی ایران موثر واقع شدهاند؟
آنچه در این پژوهش مورد نظر قرار می گیرد اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیتهای فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاه های فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری است. اما جنبه های دیگری همچون تقاضا، انتخاب بر اساس ذوق و سلیقه مصرف کننده وجود خواهد داشت که اهمیت آنها نیز در اقتصاد مورد توجه است.
در این پژوهش مؤلفههای موثر را باز خواهیم شناخت اما وجه تمایز این پیشینه با موضوع مورد نظر در پایاننامه، اقتصاد هنر در شاخه صنایع دستی است و تاکید این مقاله بر روی فعالیتهای اقتصادی حوزه فرهنگ می باشد اما به دلیل بر شمردن زیر ساختهای اجتماعی در ارتقاء بازار هنر ایران و جدا نبودن فرهنگ از شاخه هنر، در این پژوهش به کار گرفته خواهد شد.
3- مقالهای با عنوان هنر و اقتصاد در جوامع سنتی و مدرن به پژوهش محمد نقی زاده، نشریه هنر دینی شماره 6 به نگارش در آمده است. در این پژوهش جامعه سنتی برای هر چیز به ویژه آثار هنری صورت مثالی و معنوی قائل می باشد و تفکیک معنویت و مادیت زندگی را ممکن نمی داند، در حالیکه جامعه مدرن به تفکیک این دو تاکید میکند. در جامعه سنتی، هنرجوئی از فعالیتهای آحاد جامعه است که در تولیداتشان نمود پیدا میکند و سعی برآن است که تا در همه مقولات جاری باشد. درحالیکه در جامعه مدرن، هنر موضوعی مستقل و در عرض سایر مقولات مورد توجه است. جامعه سنتی رواج هنر را با هدف اقتصادی، درآمد بیشتر و توسعه اقتصادی انجام نمی دهد. در حالیکه جامعه مدرن، هدف نهایی خویش را در بهره وری بیشتر اقتصادی حتی در بلند مدت و غیر مستقیم میداند. از ویژگیهای بارز هنر معنوی، یگانگی و وحدت هنرمند و اثر هنری است؛ به این معنا که وجود اخلاص و صدق در تولید اثر هنری امری ضروری است و هنرمندی که خود، به آن درجه از کمال رسیده باشد، متجلی ساختن اخلاص و صداقت و کمالی که خود به آن قائل شده است را دارد.
بررسی دو دوره زمانی متفاوت و نگاه متفاوت به هنر در عصر مدرن و سنتی در پژوهش، شناخت مؤلفههای هنری تاثیر گذار بر رونق اقتصادی بسیار کارآمد و تاثیرگذار است. زیرا نگاهی عمیق و موشکافانه به بخش اقتصاد هنر مینای نقاشی و در بحثی گسترده تر صنایع دستی، در دنیای امروز، امری مهم و کارامد است. نتایج بدست آمده این پژوهش برای اعتلا صنایع دستی موثر خواهد بود.

4-در مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان(1391) با عنوان برنامهریزی به منظور مکانیابی بازارچههای صنایع دستی که توسط مهرداد کرمی صورت گرفتهاست به بررسی نقاطی که دارای پتانسیل بازدهی سرمایه هستند، پرداخته شدهاست که منفع اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه به همراه دارد و هدف پژوهش انتخاب مکان بهینه برای ایجاد بازارچههای صنایع دستی در خراسان جنوبی است که با ، برنامهریزی گردشگری، مکان یابی، بازارچههای صنایع دستی میتوان عمدهترین اهداف پژوهشی را مورد نظر قرار داد.
توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت، از خصیصه های اقتصاد پویا و سالم است. برنامهریزی فضایی که سعی در کاهش نا برابری و عدم تعادل و اجرای برنامههای محرومیت زدایی و گسترش همه جانبه، توسعه دارد. بررسی استعداد ها و ظرفیتهای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق، یکی از مبرم ترین وظایف دولت در شرایط کنونی است. با هدف تحمل هزینه کمتر و به دست آوردن سود بیشتر، سهولت دسترسی به منابع، مکان فعالیت جهت تاسیس بازارچه های صنایع دستی مورد تحقیق قرار گرفته است. همچنین به صنایع دستی و گروهبندی صنایع دستی در ایران پرداخته شده است که شامل صنایع دستی هنری که دارای جنبههای هنری قومی بوده است ومصرف چندانی نداشته است. صنایع دستی، هنری- مصرفی، که علاوه بر برخورداری از ارزشهای هنری، دارای جنبههای مصرفی است که مینای نقاشی در این بخش قرار میگیرد. صنایع دستی مصرفی که ارزش هنری ناچیز دارد اما جنبه مصرفی قویتری دارد مثل مصنوعات حصیری و …
در این پژوهش شناخت جایگاه خیابان ویلا به عنوان یکی از مهمترین و شاخصترین خیابانها در عرضه صنایع دستی در تهران، نقش و جایگاه و موقعیت مکانی این خیابان به لحاظ سودآوری و استعداد ظرفیتهای اشتغال در بخش صنایع دستی، نزدیکی به جاذبههای تاریخی یا قرار داشتن در محورهای پر تردد شهر و برخورداری از دسترسی و دید بصری مناسب که موجب رونق بخشیدن به اقتصاد صنایع دستی شده است، مورد نظر قرار خواهد گرفت.
5-در مقالهای که توسط دکتر اعظم راودراد با عنوان جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر در مجله بیناب، مرداد 1384 ، شماره 8. (48 تا 63). نوشته شده است، قصد دارد تا از طریق شناخت هنرها و کشف رابطهای میان هنر و جامعه به این هدف برسد که مخاطبین برای دریافت اشارات هنر و اهداف هنری به چه میزان از آگاهیهای اجتماعی و تواناییهای زیبایی شناختی بهره میگیرند. با عنایت به این که هنر خود نوعی آگاهی و شناخت است و هنرمند، آگاهی و شناختی را بی واسطه با جهان به دست آورده و در مرحله بعد با بیان هنری خویش آنرا به مخاطب عرضه مینماید. پس هنر و آثار هنری بخشی از آگاهی مخاطب را میسازد اما ملاحظه میشود که تاثیرات اقتصادی بر شرایط تولید آفرینشهای هنری موثر است و حتی در مواردی هنرمند را از فرایند هنر آفرینی دور ساخته است. بنابراین بر خلاف تصور رایج در بین هنرمندان و هنر شناسان، هنر امری صرفا متعالی و فارق از دغدغههای حیات مادی اجتماعی نیست؛ گرچه به نظر میرسد هنرمندان نسبت به سایر افراد جامعه وابستگی کمتری نسبت به جنبه های مادی جامعه داشته باشند. در پایان این مقاله تاکید شده است که ساخت اقتصادی به اندازه سهم خود در این تاثیرگذاری باید در مباحث جامعه شناسی هنر جدی گرفته شوند کاری که تا امروز کمتر صورت گرفته است.
در شناخت مؤلفههای هنری تاثیرگذار بر رونق اقتصادی، ارتباط میان اقتصاد و خلق یک اثر هنری به ویژه در شاخه صنایع دستی مورد نظر است، ارتباطی میان هنرمند و اقتصاد و جامعه. با نگاهی درآثار مینای نقاشی به خوبی میتوان تاثیر بازاری شدن کارها با آثار هنری بسیار نفیس و ارزشمندی که به دور از تاثیرات اقتصادی است مشاهده نمود. با روش علمی میتوان به اثبات این فرضیه که اقتصاد میتواند دگرگونی عظیمی در حیطه صنایع دستی داشته باشد، بپردازیم. هدف اصلی جامعه شناسی هنر، کشف رابطه میان هنر و جامعه و هدف فرعی آن، آشکار کردن تاثیرات اجتماع بر هنر که غالبا از طریق ساختهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … است که بر شرایط وجودی دنیای هنر اعمال میشود.
6- پیرامون ذوق و سلیقه مصرف‌کنندگان در زمینه‌های طراحی، رنگبندی و ابعاد فرش دستباف ایران(در کشورهای اروپایی) در طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات فرش دستباف، توسط مسئول: محمد مناف پور و پژوهشگر: زهرا دهجو و دیگران صورت گرفته است. دراین مطالعه به منظور شناسایی گرایشات خریداران اروپایی فرش دستباف ایران در بازار اروپایی انجام می‌شود.در ایران، غالب فرشهای دستباف بدون در نظر گرفتن نظرات، خواسته‌ها و نیازهای مصرف‌کنندگان (اروپایی) تولید می‌شود. این امر از آنجا ناشی می‌شود که رفتارها و خواسته‌های خریداران فرش در بازار جهانی ناشناخته است. هدف از این مطالعه، گشایش بازار جهانی فرش ایران است. روش پژوهش به طریق غیرمستقیم، به صورت گردآوری اطلاعات در رابطه با ذوق و سلیقه مصرف‌کنندگان در کشورهای آلمان، یونان، ایتالیا، سوئیس و فرانسه از طریق تکمیل پرسشنامه توسط فروشندگان، کارشناسان و صاحبنظران است .
درشناخت مؤلفههای تاثیر گذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی نیز با نگاهی به جامعه خریداران و نظر خواهی به واسطه پرسشنامهها، همگام با روش به کار گرفته شده در طرح پژوهشی فوق صورت پذیرفته است. به این وسیله میتوان عوامل موثر بر ذوق و سلیقه مخاطبین اثر هنری و خریداران را جستجو کرد و میزان تاثیراتی که نقش و طرح و ابعاد بر روی مخاطب دارد را مورد تحقیق قرار داد. همچنین در رسیدن به اهداف مشترکی که میان دو پژوهش است میتوان به عنوان پیشینهای به آن توجه نمود.
7-در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مطالعه تحلیلی عوامل روانشناختی و زیبایی شناختی موثر بر انتخاب فرش توسط مصرف کننده در دانشگاه شاهد،دانشکده هنر 1391. می باشد و توسط استاد راهنما، مهدی پوررضاییان، استاد مشاور، امیر حسین چیت سازیان، دانشجو، رضا الهامی گردآوری شده است، به توضیح این مطلب پرداخته است که آدمی همواره زیبایی را ستوده است و زیباییهای طبیعت را برای خود، به عنوان الگو جهت ساخت انواع زیبایی هنری استفاده کرده است. در این رهگذر او به معیارها و ملاکهایی دست پیدا کرده که الهام بخش او در آفرینش آثار هنری و ساختههایش بوده است. زیبایی همواره با روان آدمی در ارتباط بوده تا جایی که عده ای از صاحبنظران، زیبایی شناسی را شاخهای از علم روانشناسی دانستهاند. میل به زیبایی امری است فطری که خداوند در نهاد بشر قرار داده است و ضرورت روح فرهنگی بشر به زیبایی از مهمترین علل زیبایی گرایی انسانها میباشد. ذوق و سلیقه، لذت از زیبایی، ارزشمند و مفید بودن زیبایی، تنوع طلبی حیات انسان از دیگر عوامل گرایش آدمی به زیبایی میباشداین پایان نامه با موضوع بررسی تحلیلی عوامل زیبایی شناختی و روانشناختی موثر بر انتخاب فرش توسط مصرف کننده با تاکید بر بازار داخلی، کوشید تا عوامل تعیین کننده زیبایی در فرش ایرانی، عوامل شکل دهنده سلیقه خریداران فرش دست باف ایرانی، و تمایلات خریداران فرش دستباف در بازار داخلی از نظر معیارهایی زیبایی را بررسی نماید. روش انجام تحقیق به شیوه کتابخانهای و میدانی میباشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روشهای آماری و همچنین آنالیز نقشههای فرش استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که معیارهای زیبایی فرش ایرانی منطبق با معیارهای زیبایی در سایر هنرها به ویژه هنرهای سنتی میباشد. میل فطری به زیبایی و علاقه به تملک آثار هنری باعث میشود خریداران فرش دستباف از آن به عنوان کالایی فرهنگی و هنری و سرمایهای استقبال نمایند. مهمترین عوامل بستر ساز فرش ایرانی شامل، رعایت تناسبات متن و حاشیه، تناسبات نگارهها با یکدیگر، تناسبات نگارهها با متن، رنگ و به کارگیری به جا از رنگ به ویژه هارمونی و هماهنگی رنگ و نظم که مهمترین نمونه آن نظم خطی در فرشها میباشد. ریتم، تقارن، ارزش خطوط در طراحی، ارزش نقاط رنگین در ساخت خطوط و سطوح رنگین، اهمیت فضای خالی، پلانبندی محدود و … میباشد که در پسند فرش ایرانی توسط خریدار موثر واقع میشود.
نتایج به دست آمده در این پایان نامه کمک شایانی به اهدافی خواهد کرد که در رونق اقتصادی مینای نقاشی به دنبال آن خواهیم بود. این پایان نامه مورد توجه قرار گرفت زیرا با موضوع بررسی تحلیلی عوامل زیبایی شناختی و روانشناختی موثر بر انتخاب توسط مصرف کننده با تاکید بر بازار داخلی، کوشید تا عوامل تعیین کننده زیبایی در ایران، عوامل شکل دهنده سلیقه خریداران ایرانی، تمایلات خریداران در بازار داخلی را، از نظر معیارهایی زیبایی بررسی نماید. همچنین روش انجام تحقیق به شیوه کتابخانه ای و میدانی می باشد که همان روش و عملکرد در جمع آوری مطالب این پژوهش است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات از روشهای آماری و همچنین آنالیز استفاده شده است. ذوق و سلیقه، لذت از زیبایی، ارزشمند و مفید بودن زیبایی، تنوع طلبی انسان، گرایش آدمی به زیبایی، معیارهایی که در هنرسنتی ایران همواره در نظر آورده شده است و تفاوتی که میان رشتههای آثار هنری است، موجب نخواهد شد تا اصل زیبایی شناسی اثر کمرنگ گردد.
8- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تأثیرات و پیامدهای انقلاب صنعتی اروپا بر هنر- صنعت نساجی ایران در دوران قاجار (از منظر طراحی و نقش) به پژوهش دانشجو، فریناز فربود و راهنمایی استاد مسعود لطیفی در دانشگاه تربیت مدرس 1388صورت گرفته است.
دوران انقلاب صنعتی اروپا در قرن هجدهم تنها حرکتی اروپایی و بخشی از جهش اروپا برای نوگرایی نیست؛ این انقلاب، سومین جهش بشر برای اعتلای سطح زندگی خود می‌باشد. انقلاب صنعتی به همراه دگرگونی فناوری به ابعاد مختلف زندگی بشر و از جمله فرهنگ بشری و هنر به‌عنوان اصلی‌ترین پیامدآن، شکل جدیدی بخشید. دوره قاجاریه در ایران مقارن با ظهور انقلاب صنعتی اروپا و این دوران آغاز تغییر و تحول صنعت، فرهنگ و جامعه ایرانی برای همگام شدن با بزرگ‌ترین تحول جهان معاصر خود یعنی انقلاب صنعتی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر این دگرگونی در هنر و صنعت نساجی ایران دوران قاجار را مورد بررسی قرار داده و تغییر نقوش در این دوره را مورد مطالعه قرار داده است. ابتدا دوره‌های پیش از قاجار در تاریخ نساجی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا نوعی خط ‌سیر منسوجات ایرانی تا دوره قاجار مشخص گردد. پس از آن سیر تاریخ اروپا و دگرگونی‌های آن موردتوجه قرار گرفته و تأثیرات انقلاب صنعتی بر اندیشه و هنر این دوران، در نهایت نیز قاجاریه از منظر سیاست، اقتصاد و تجارت و هنر نساجی از طریق مستندات تصویری و نمونه‌‌های عینی به‌جای مانده از آن دوران انجام گرفته و از طریق مطالعه تطبیقی سعی شده تا ارتباط میان ایران و تحولات انقلاب صنعتی در این دوران مشخص گردد. در نهایت مشخص گردید برای مصارفی که پارچه بخشی از هویت ایرانی را معرفی می‌نماید، دوخت پارچه‌های ترمه و زری دارای نقوش ایرانی رونق واحیا شده و علیرغم تطور جزیی نقشمایه‌ها این رسته از منسوجات ایرانی در راستای سنت ایرانی تداوم یافت‌ و پیشرفتی در زمینه ترکیب‌بندی در منسوجات ایرانی محسوب شد. به‌واسطه عدم تناسب شرایط ایران با تحولات دوران صنعتی و عدم توان رقابت با کشورهای صنعتی در عرصه تولید منسوجات، در این دوره بخش مهمی از صنعت نساجی ایران که پارچه‌های متناسب با نیاز توده مردم را تولید می‌کرده، نابود شده و استفاده از پارچه‌های اروپایی وارداتی به الگوی مصرف ایرانی بدل می‌گردند. برخی از تولید‌کنندگان این دوره که غالباً از سوی علما نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ به منظور رقابت به الگوبرداری از طرح‌های اروپایی می‌پردازند. اما عدم توان آنها برای رقابت با کیفیت دستبافته‌های خود با تولیدات ماشینی اروپایی، موجب حذف آنها می‌گرد. انقلاب صنعتی به‌واسطه توان تولید خود مجموعه‌ای از پارچه‌های دارای نقش و نگارهای مورد توجه فرهنگ ایرانی و فرهنگ‌های وابسته را تولید و آنها را وارد بازار این کشورها می‌‌نماید. در همین دوره فرهنگ ایرانی از توان تولید دوخته‌دوزی برای افزودن نقوش ایرانی بر روی این لباس‌ها بهره می‌گیرد تا آنها را با زیبایی‌شناسی ایران هماهنگ سازد. در عرصه کاربرد منسوجات برای مصارف طراحی فضاهای داخلی، پیوسته از محصولات وارداتی اروپایی استفاده می‌شود و در این دوره به‌واسطه عدم توان تولید، هیچ تلاشی برای رقابت یا تقلید از این محصولات وارداتی صورت نمی‌گیرد.
از دیگر پژوهشهای مورد بررسی که در راستای رونق صنایع دستی و توسعه بسیار موثر بوده است تأثیرات و پیامدهای انقلاب صنعتی است که در شناخت مؤلفههای تاثیر گذار بر مینای نقاشی نقش به سزایی دارد و به دلیل اینکه تکنولوژی درارتقاء سطح کیفی و بالا بردن روند ساخت آثار صنایع دستی به ویژه مینا نقش بسیار مهمی را بر عهده گرفته است، از این مقاله در پایان نامه مدد خواهیم گرفت.
دوره قاجاریه در ایران مقارن با ظهور انقلاب صنعتی اروپا و این دوران آغاز تغییر و تحول صنعت، فرهنگ و جامعه ایرانی برای همگام شدن با بزرگ‌ترین تحول جهان معاصر خود یعنی انقلاب صنعتی محسوب می‌شود. رساله حاضر این دگرگونی در هنر ایران دوران قاجار را مورد بررسی قرار داده و پژوهش پیرامون تغییر در این دوره را مورد سنجش قرار دهد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید